Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY

Bytového družstva Cejl 534

 

Část I.

Základní ustanovení

 

Článek 1

Firma a sídlo

1. Firma: Cejl 534, bytové družstvo.

2. Sídlo: Cejl 81, č. p. 534, Brno, PSČ 602 00.

3. Bytové družstvo (dále jen „Družstvo“) je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr 3664, IČ: 268 83 431.

Článek 2

1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob užívajících z titulu nájemního vztahu bytové a nebytové prostory v domě v Brně, Cejl 81, č. p. 534 (dále jen „Bytový dům“), přičemž tuto podmínku splnili všichni zakládající členové družstva ke dni jeho založení. Družstvo bylo založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a nabytí vlastnického práva k nemovitostem v Brně, Cejl 534, zapsané na listu vlastnictví 1438 v Katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem Brno - město, podle znění Vyhlášky města Brna č.15/1998 o pravidlech prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto nemovitostech z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Členové Družstva neručí za závazky družstva.

Článek 3

Předmět a činnosti družstva

1. Předmětem činnosti Družstva je zejména činnost za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů podle těchto stanov.

2. Při zajišťování bytových potřeb svých členů vykonává Družstvo zejména tyto činnosti:

a) provoz a správu Bytového domu, včetně zajištění údržby, oprav, případně provádění změny stavby, modernizace či rekonstrukce, zajišťování činností s tím bezprostředně souvisejících a hospodaření s majetkem Družstva pro tyto účely,

b) pronájem družstevních bytů a družstevních nebytových prostor a zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů členům i nečlenům družstva podle stanov a s tím spojené uzavírání nájemních smluv.

3. Družstvo zajišťuje údržbu a opravu Bytového domu, a to zejména:

- vodovodní, plynové, kanalizační přípojky, rozvod ústředního topení, vodorovného a svislého rozvodu vody, plynu a tepla a elektřiny, kanalizačního odpadu, slaboproudu,  a to vše až k odbočkám rozvodů do jednotlivých bytů,

- konstrukce základu, střešních plášťů, fasádní opláštění včetně opravy oken a balkonů, revize elektroinstalace.

4. Družstvo zajišťuje služby v tomto rozsahu:

    - dodávku vody, elektrické energie, plynu, odvod splaškových vod,

    - úklid společných prostor,

- administrativní úkony spojené se správou Bytového domu a včasnou úhradu poplatků, daní, pojištění a nákladů na služby spojené s bydlením,

    - úkony spojené s rekonstrukcí a stavebními změnami Bytového domu nebo částí,

- úkony spojené s vedením technické dokumentace Bytového domu, včetně všech  bytů a společných prostor.

5. K zajištění provozních, technických, správních a obdobných činností spojených s předmětem činnosti podle odstavců 2 až 4 je oprávněno Družstvo sjednat smlouvu s jinou osobou (právnickou či fyzickou), jejímž předmětem podnikání je správa nemovitostí a činnosti s tím spojené. Sjednání takové smlouvy nebo její změny podléhají předchozímu schválení členskou schůzí. 

Část II.

Základní kapitál a vklady členů

Článek 4

Základní kapitál

1. Základní kapitál Družstva je tvořen souhrnem všech členských vkladů všech členů       Družstva.

2. Člen Družstva, s jehož družstevním podílem je spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo s jehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu, se podílí na základním kapitálu členským vkladem, jímž se rozumí souhrn základního členského vkladu a dalšího členského vkladu, jímž se podílí na pořízení Bytového domu s pozemkem, v němž se nachází byt, jehož se jako člen bytového družstva stane nájemcem, nebo jehož je nájemcem.

3. Základní kapitál činí 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých). Základní kapitál nesmí klesnout pod 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých).

Článek 5

Členský vklad a majetková účast člena

1. Základní členský vklad činí 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých).

2. Majetkovou účastí člena v Družstvu je základní členský vklad a další členský vklad. Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vrátit. Základní členský vklad i členský podíl je peněžitý. Základní členský vklad je splatný ve lhůtě stanovené v písemné dohodě uzavřené mezi Družstvem a členem. Pro společné členství tvoří majetkovou účast vždy jeden členský vklad.

3. Členové družstva se zavázali k dalšímu členskému vkladu ve výši 3.000,- Kč (slovy tři tisíce koruny české), který byl splatný ve lhůtě stanovené v písemné dohodě uzavřené mezi Družstvem a členem a v případě nového člena bude tato povinnost zakotvena obdobně v uzavřené písemné dohodě.

4. Na základě usnesení členské schůze, která rozhodla o úhradě kupní ceny Bytového domu, byla rozšířena majetková účast člena družstva o další členský vklad. O výši dalšího členského vkladu rozhoduje členská schůze usnesením, kterým rozhodla o jeho zřízení. Toto usnesení musí obsahovat rovněž podmínky splácení dalšího členského vkladu. Výše dalšího členského vkladu se bude vždy rovnat součtu k1*c1+c2/k2+c3/k3, kde 

c1 se rozumí cena domu ve výši 10,56 * součet výnosů za všechny byty a nebytové prostory členů družstva; výše výnosů jsou uvedeny ve znaleckém posudku č. 664-59/02 zpracovaného Ing. Janem Zámečníkem, bytem Brno, Štefánikova 74,

c2 se rozumí cena kotelny ve výši 284.672,24 Kč (slovy dvě stě osmdesát čtyři tisíc šest set sedmdesát dvě koruny české dvacet čtyři haléřů),

c3 se rozumí cena pozemku a náklady Města Brna vzniklé v souvislosti s prodejem domu ve výši 212.835,76 Kč (slovy dvě stě dvanáct tisíc osm set třicet pět korun českých sedmdesát šest haléřů) a případný nedoplatek na kupní cenu nemovitostí vzniklý neúčastí některého z nájemníků v tomto družstvu ve výši 3,972.672,00 Kč (slovy tři miliony devět set sedmdesát dva tisíc šest set sedmdesát dvě koruny české) -c1

k1 se rozumí podíl výnosu za byt nebo nebytový prostor člena družstva k součtu výnosů za všechny byty a nebytové prostory členů družstva; výše výnosů jsou uvedeny ve znaleckém posudku č. 664-59/02 zpracovaného Ing. Janem Zámečníkem, bytem Brno, Štefánikova 74, 

k2 se rozumí počet členů družstva užívajících kotelnu ke dni přijetí usnesení o zaplacení dalšího členského vkladu,

k3 se rozumí počet členů družstva ke dni přijetí usnesení o zaplacení dalšího členského vkladu. 

Výše dalšího členského vkladu se zaokrouhluje na stokoruny nahoru.

5. Porušení povinnosti uhradit další členský vklad za podmínek stanovených těmito stanovami a členskou schůzi se považuje za porušení členských povinností závažným způsobem. Nesplní-li člen tuto povinnost ani v náhradní lhůtě, jež mu byla písemně uložena představenstvem, rozhodne členská schůze o jeho vyloučení.

Část III.

Členství v družstvu

Článek 6

Vznik členství

1. Členem Družstva může být jen zletilá fyzická osoba, která má trvalý pobyt v České republice a zaváže se k dodržování stanov. 

2. Jako dědic družstevního podílu se může stát členem družstva i nezletilá osoba, nebo též fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

3. Členství v Družstvu vzniká po splnění všech podmínek daných zákonem a těmito stanovami, a to:

a) při založení Družstva dnem vzniku Družstva na základě podané písemné přihlášky, účastí na ustavující schůzi Družstva a splacením členského vkladu ve výši stanovené těmito stanovami.

b) za trvání družstva:

ba) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky dnem rozhodnutí členské schůze a splacením členského vkladu,

bb) převodem družstevního podílu,

bc) přechodem družstevního podílu na dědice či právní nástupce,

bd) přechodem družstevního podílu při přeměně či sloučení Družstva.

4. Družstvo je povinno vést seznam všech svých členů podle § 580 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (dále jen „ZOK“)

 

Článek 7

Společné členství manželů

1. Společné členství manželů v Družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávnění a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas. V ostatním se záležitosti družstevního podílu ve společném jmění manželů řídí ve vztahu mezi manžely ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).

2. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů k družstevnímu bytu. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů k družstevnímu bytu. 

3. Je-li jeden z manželů výlučným členem Družstva (družstevní podíl není součástí společného jmění manželů), mají oba manželé společné nájemní právo podle Občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem Družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.

4. Společné členství manželů zaniká:

a)    vypořádáním společného jmění manželů,

b)    marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle Občanského zákoníku,

c)    rozhodnutím soudu,

d)    písemnou dohodou rozvedených manželů,

e)    smrtí jednoho z bývalých manželů, nebo 

f)     vyloučením jednoho z manželů z Družstva z důvodu spočívajících výhradně na straně tohoto manžela.

5. Vznikem společného členství manželů nezaniká samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu. 

Článek 8

Družstevní podíl

1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v Družstvu.

2. Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje.

3. Zastavit družstevní podíl se vylučuje.

Článek 9

Zánik členství

1. Členství v Družstvu zaniká:

a) písemnou dohodou uzavřenou mezi členem a Družstvem,

b) vystoupením člena,

c) vyloučením člena, 

d) převodem družstevního podílu,

e) přechodem družstevního podílu,

f) smrtí člena Družstva,

g) prohlášením konkurzu na majetek člena Družstva,

h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,

i) doručením vyrozumění o neúspěšně opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí --nebo v exekuci,

j) zánikem Družstva bez právního nástupce

2. Při zániku členství úmrtím přechází družstevní podíl na dědice automaticky bez souhlasu orgánů Družstva.

Článek 10

Vystoupení člena z Družstva

1. Člen může z Družstva vystoupit, a to písemným oznámením doručeným představenstvu Družstva. Výpovědní doby při vystoupení z Družstva činí tři (3) měsíce. Běh výpovědní lhůty začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení Družstvu.

2. Členství zanikne uplynutím posledního dne výpovědní lhůty.

3. Člen může z Družstva vystoupit proto, že nesouhlasí se změnou stanov, která byla schválena členskou schůzí, jestliže na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov. Člen musí v tomto případě postupovat podle § 613 zák. č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále jen ZOK.)

4. K zániku členství vystupujícího člena na základě platného vystoupení z Družstva podle odst. 3 dochází uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení Družstvu doručeno. 

Článek 11

Vyloučení člena z Družstva

1. Člen Družstva nebo společní členové Družstva mohou být z Družstva vyloučeni rozhodnutím členské schůze, jestliže člen 

a) závažným způsobem či opětovně porušuje svoje členské povinnosti,

b) přestal splňovat podmínky pro vznik členství, nebo 

c) z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách.

2. Jinými důležitými důvody pro vyloučení člena z Družstva se považuje i prodlení s úhradou příspěvku do fondu oprav a dalších úhrad za služby spojených s nájmem družstevního bytu delší než tři měsíce.

3. Člena, s jehož členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze z Družstva vyloučit 

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo 

b) byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na Družstvu nebo na osobě, která bydlí v Bytovém domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v Bytovém domě nachází.

4. Před rozhodnutím o vyloučení je Družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. O udělení výstrahy rozhoduje členská schůze. 

5. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k členské schůzi. Člen může podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o vyloučení. 

6. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vyloučený člen přímo podat ve lhůtě 3 (tří) měsíců od dne doručení rozhodnutí členské schůze o vyloučení návrh soudu na prohlášení rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné.

7. Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek, nebo dne, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek. 

8. Družstvo je oprávněno vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje členská schůze. Podmínkou účinnosti zrušení rozhodnutí o vyloučení je písemný souhlas vylučovaného člena či již vyloučené osoby.

Článek 12

Vypořádací podíl

1. Člen, jehož členství zaniklo některým ze způsobů uvedených v článku 9 za trvání družstva, má nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství.

2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu Družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a ve fondu oprav. Rovněž se  nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje.

3. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká ve lhůtách stanovených v § 749 ZOK. Člen, jehož členství v Družstvu zaniklo, odevzdá Družstvu vyklizený byt, který užíval jako člen Družstva ke dni, kdy zaniklo jeho členství v Družstvu.

Článek 13

Členská práva a povinností

A. Člen družstva má právo zejména:

1. účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze,

2. volit a být volen do orgánů Družstva, splňuje-li podmínky stanovené zákonem a těmito stanovami,

3. na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo družstevních nebytových prostor, pokud splatil základní a další členský vklad ve lhůtě určené Družstvem.

4. účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které Družstvo svým členům poskytuje,

5. na roční vyúčtování zaplacených záloh za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru,

6. nahlížet do členské evidence, která se jej týká a pořizovat z ní výpisy,

7. na kvalitní výkon všech služeb poskytovaných, resp. zprostředkovaných Družstvem,

8. poskytování včasných a úplných informací o činnosti družstva a jeho orgánů, týkajících se majetkových otázek družstva a podmínek jeho členství v družstvu,

9. na úhradu nákladů spojených s prováděním oprav a s údržbou družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů, včetně zařízení v nich dle článku 3 odst. 3 a 4,

10. na převod bytu nebo nebytového prostoru, jehož je nájemcem, do vlastnictví. Podmínky převodu stanoví členská schůze.

B. Člen družstva je povinen zejména:

1. uhradit základní členský vklad ve stanovené výši a lhůtě, a uhradit další členský vklad ve výši a lhůtě stanovené členskou schůzí,

2. dodržovat povinnosti člena určené zákonem, stanovami, nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu a plnit usnesení členské schůze,

3. dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a chránit vlastnictví Družstva,

4. oznamovat Družstvu bez zbytečného odkladu všechny změny, které jsou rozhodné pro jeho členství v Družstvu, evidenci, rozúčtování záloh a vyúčtování úhrad za užívání družstevního bytu a družstevního nebytového prostoru a plnění spojených s užíváním družstevního bytu a družstevních nebytových prostor, a to do 15 (patnácti) dnů po vzniku těchto skutečností, 

5. hradit příspěvky na činnost Družstva určené na zabezpečení provozu Bytového domu Družstva určené členskou schůzí,

6. podílet se na úhradě ztráty Družstva na základě rozhodnutí členské schůze až do výše majetkové účasti člena družstva,

7. umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu společného majetku Družstva,

8. upozorňovat Družstvo na závady na spravovaném majetku, na chování nebo činnost poškozující tento majetek a podle svých možností a schopností přiměřeně působit proti šíření závad a škod.

Část IV.

Nájem družstevního bytu

Článek 14

Vznik nájmu družstevního bytu

1. Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou o nájmu, kterou Družstvo (pronajímatel) přenechá k užívání svému členu (nájemci) družstevní byt. 

2. Základní podmínkou pro vznik práva člena bytového družstva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu je, že se člen podílí nebo jeho právní předchůdci podíleli na pořízení družstevního bytu dalším členským vkladem a ve výši určené podle těchto stanov, a že splňuje ostatní podmínky podle ZOK a těchto stanov.

3. V případech, kdy je s členstvím v bytovém družstvu spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, převádí se nebo přechází na nabyvatele spolu s převodem nebo přechodem družstevního podílu právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu v rozsahu, v jakém náleželo dosavadnímu členovi.

4. V případech, kdy je s členstvím v bytovém družstvu spojen nájem družstevního bytu, převádí se nebo přechází na nabyvatele spolu s převodem nebo přechodem družstevního podílu nájem družstevního bytu v rozsahu, v jakém náleželo dosavadnímu členovi. 

Článek 15

Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu

1. Družstvo je povinno předat družstevní byt nájemci ve stavu způsobilém k jeho užívání a zajišťovat po dobu nájmu byt ve stavu způsobilém k užívání a zajišťovat v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů.

2. Nájemce je povinen užívat družstevní byt, společné prostory a zařízení Bytového domu v souladu se stanovami, domovním řádem a nájemní smlouvou.

3. Nájemce družstevního bytu je povinen neprodleně nahlásit Družstvu osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, stejně tak i nového člena domácnosti. 

4. Zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, která brání obvyklému bydlení a kterou je třeba  neprodleně odstranit, je povinen okamžitě provést taková opatření, aby se zamezilo vzniku nebo narůstání škody na majetku Družstva. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která by nesplněním povinnosti vznikla. 

5. Nájemce není oprávněn provádět v bytě jakékoliv stavební úpravy, ani jinou podstatnou změnu, přestavbu, či měnit konstrukci a charakter bytu, a to ani na své náklady, bez předchozího písemného souhlasu Družstva. Porušení těchto povinností se považuje za závažné porušení členských povinností. 

6. Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy a jinou podstatnou změnu v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li Družstvo takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

7. Byt se nájemce zavazuje užívat výhradně k bydlení. Bez předchozího souhlasu Družstva nezřídí nájemce v pronajatém bytě sídlo právnické osoby nebo místo podnikání. Porušení této povinnosti se považuje za závažné porušení členských povinností. 

8. Nájemce je povinen provést na své náklady včas drobné opravy související s jeho užíváním a běžnou údržbu bytu a oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě, které má nést Družstvo. Opravy, které provádí a hradí Družstvo, jsou vymezeny v článku 3 těchto stanov. O jiných opravách, které Družstvo zajistí svým nákladem, rozhoduje členská schůze.

9. Družstevní byt nebo jeho část může nájemce přenechat jinému do podnájmu pro potřeby bydlení, po předchozím oznámení družstvu. Družstevní byt nelze vyměnit bez předchozího písemného souhlasu Družstva. Nájemce je povinen současně oznámit počet (jakékoli -----

zněny) podnájemců v bytě. Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem. Podnájem bytu nebo jeho části nájemcem bez oznámení družstvu je závažným porušením povinností člena družstva. Nesplnění počtu nebo změn podnájemníků v bytě, zakládá oprávnění družstva upravit cenu služeb dle jemu známého stavu.

10. Nájemce se zavazuje, že podnájemníci nebudou porušovat Domovní řád a pravidla soužití v domě. V případě opětovného porušení pravidel se zavazuje neobnovit s tímto podnájemníkem nájemní smlouvu.

11. Pokud ví nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt nebo nebytový prostor bude obtížně dostupný, oznámí to Družstvu. Současně oznámí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do družstevního bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí. Pokud nesplní nájemce tuto povinnost, považuje se to za závažné porušení povinností nájemce. 

Článek 16

Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu

1. Nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu ve výši skutečných nákladů Družstva vynaložených na jeho provoz a správu.

2. Součástí nájemného je také částka určená na dotaci fondu údržby a oprav, jehož výši stanoví členská schůze.

3. Nájemné se platí měsíčně, běžně nejpozději do 20. dne v kalendářním měsíci. O výši úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním družstevního bytu rozhoduje členská schůze.

4. Záloha na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu se platí spolu se zálohou na nájemné. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady Družstva na poskytnuté plnění v průběhu kalendářního roku vynaloženými vyúčtuje Družstvo se členem nejpozději do tří měsíců poté, kdy mu bude jejich výše známa. Vyúčtováním zjištěný přeplatek (zápočet) Družstvo nájemci vrátí nejpozději do čtyřiceti dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je nájemce povinen uhradit družstvu zjištěný nedoplatek (zápočet). Pokud v této lhůtě nedoplatek (zápočet) neuhradí, zaplatí Družstvu úrok z prodlení, přičemž výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

5. Pokud dlužná částka zápočtu přesáhne výši tří nájmů (které pro člena určuje Družstvo) obdrží nájemce doporučeně výzvu k uhrazení dluhu. Pokud ode dne doručení do 30 (třiceti) dnů dluh neuhradí, bude to považováno za závažné porušení členských povinností.

6. Družstvo je oprávněno jednostranně provést s členem zápočet veškerých dluhů a přeplatků. Tento zápočet musí být písemně doložen u členského spisu.

Část V.

Orgány Družstva

Článek 17

Orgány Družstva jsou:

A. Členská schůze.

B. Představenstvo. 

C. Kontrolní komise.

 

Článek 18

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Družstva.

2. Do výlučné působnosti členské schůze patří:

a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,

b) volit a odvolávat členy představenstva,

c) volit a odvolávat členy kontrolní komise,

d) schvalovat přistoupení nových členů do Družstva,

e) rozhodovat o vyloučení člena, dále o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z Družstva, 

f) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, příp. mezitímní účetní závěrku, rozhodovat o způsobu rozdělení zisku, přídělu do fondů a způsobu jejich využití a způsobu krytí ztrát,

g) stanovení výše příspěvku do fondu oprav a výše dalších úhrad za služby spojené s užíváním družstevního bytu a družstevních nebytových prostor,

h) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,

i) rozhodovat o dalším členském vkladu, jeho výši a způsobu úhrady

j) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje Družstva,

k) rozhodnutí o přeměně Družstva,

l) schvalovat výši členských příspěvků na činnost Družstva,

m) rozhodovat o nabývání nemovitostí do vlastnictví Družstva,

n) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů Družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem,

o) rozhodovat o převzetí závazků, jimiž se družstvo zavazuje k plnění nad 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých)

p) rozhodovat o použití rezervního fondu,

q) rozhodovat o zrušení Družstva s likvidací

r) jmenovat a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně, schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,

s) vydávat domovní řád,

t) rozhodovat o odměňování orgánů družstva,

u) rozhodovat o dalších otázkách, které jsou jí svěřeny ZOK nebo těmito stanovami na jiných místech, a také ve věcech, které si sama vyhradí ke svému rozhodnutí.

Článek 19

1. Jednání členské schůze svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však jednou za každé účetní období, a to nejpozději do poloviny každého kalendářního roku.

2. Představenstvo svolá členskou schůzi, požádá-li o to kontrolní komise nebo písemně alespoň 10 % členů družstva, kteří mají neméně jednu pětinu všech hlasů. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 (třiceti) dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená všemi osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů. Není-li členská schůze svolaná na žádost členů družstva usnášení schopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi. To neplatí, pokud osoby žádající o svolání členské schůze vzaly svoji žádost zpět.

3. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že

a) ztráta Družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů Družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo 

b) Družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku, 

a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě. 

4. Na členskou schůzi musí být prokazatelně pozváni všichni členové družstva pozvánkou doručenou minimálně 15 (patnáct) dní předem, uveřejněním pozvánky na internetových stránkách Družstva a na vývěsce v Bytovém domě. Pozvánka se členům doručuje rovněž na jejich e-mailovou adresu, kterou sdělí, včetně případných změn bezodkladně předsedovi představenstva, lze ji doručit též osobně nebo poštou na adresu trvalého bydliště nebo sídla člena družstva. Uveřejněním pozvánky na vývěsce a internetu se považuje pozvánka za doručenou. 

Členové družstva se zavazují bez zbytečného odkladu po přijetí těchto stanov sdělovat družstvu své aktuální e-mailové adresy, jinak družstvo nenese odpovědnost za případné nedoručení pozvánky.

5. Není-li členská schůze usnášení schopná a je-li to stále potřebné, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi, tak, aby se konala do 3 (tří) týdnů dnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných dle § 648 odst. 1 ZOK. 

6. Každý člen družstva má jeden hlas. Manželé jako společní členové družstva mají rovněž jeden hlas.

Článek 20

1. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomno tolik členů Družstva, že součet jejich hlasů pro hlasování na členské schůzi je většinový vzhledem k celkovému max. možnému počtu hlasů všech členů Družstva. Pro rozhodování o otázkách vymezených v čl. 18 odst. 2, písm. a), d), g), h), i), k) a n) těchto stanov musí být dosaženo souhlasu 2/3 (slovy dvou třetin) hlasů přítomných členů.

2. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů.

3. Právo hlasovat na členské schůzi mají členové Družstva. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zastoupen zmocněncem více než jedné třetiny všech členů Družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenou žádnou plnou moc. 

4. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání rozhodnutí se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle § 660 až 662 ZOK. 

 

Článek 21

1. Na návrh člena družstva vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami Družstva.

2. Návrh soudu lze podat jen do tří měsíců ode dne, kdy se člen, který se neplatnosti dovolává, o usnesení dozvěděl nebo dozvědět mohl, nejpozději však do jednoho roku od přijetí usnesení.

 

Článek 22

1. Z každé členské schůze se pořizuje zápis do 15 (patnácti) dnů ode dne konání, který musí obsahovat:

a) datum a místo konání schůze,

b) program,

c) přijatá usnesení,

d) výsledky hlasování,

e) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

2. Součástí zápisu je seznam účastníků schůze s jejich podpisem a podklady předložené k projednání. Kopii zápisu uveřejňuje představenstvo na internetových stránkách družstva.

Článek 23

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem Družstva, do jehož pravomoci patří zejména:

a) řídit běžnou činnost Družstva,

b) jednat jménem Družstva a zastupovat je navenek,

c) rozhodovat o záležitostech na základě pověření členskou schůzí a vykonávat její usnesení.

2. Představenstvo je voleno členskou schůzí na volební období tří let, má tři členy. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.

3. Jednání představenstva svolává jeho předseda či místopředseda písemnou nebo osobně doručenou pozvánkou dle potřeby, minimálně však čtyřikrát ročně. Pozvánka musí být členu představenstva doručena minimálně tři pracovní dny před termínem konání jednání. Se souhlasem všech členů představenstva je možno tuto lhůtu zkrátit či zrušit. Představenstvo je usnášení schopné, jsou-li přítomni všichni jeho členové, o otázkách svěřených mu do pravomoci rozhoduje hlasováním, přičemž k přijetí rozhodnutí je nutno dosáhnout prosté většiny hlasů jeho členů. V závažných případech může představenstvo rozhodovat i na základě písemného vyjádření (per rollam). K přijetí takového rozhodnutí je nutné písemné vyjádření všech členů představenstva a souhlas prosté většiny všech jeho členů. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a jeden člen představenstva, kopii zápisu uveřejňuje komise na internetových stránkách družstva.

Článek 24

Jednání jménem Družstva

1. Jménem Družstva jedná navenek jeho předseda nebo pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro něž je předepsána písemná forma, podepisuje současně předseda družstva a další člen představenstva.

2. Pro dispozici s účtem je třeba podpisu dvou členů představenstva a otisk razítka Družstva. Internetové bankovnictví však zabezpečuje na základě stejného pověření zmocněná  osoba.

 

Článek 25

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise volená z členů Družstva je volena členskou schůzí na období tří let, má tři členy. Kontrolní komise je oprávněna ke kontrolní činnosti vůči hospodaření Družstva a plnění usnesení členské schůze, a to formou periodických i namátkových kontrol. Zjištěné skutečnosti předkládá představenstvu, které je povinno zaujmout k nim stanovisko. Představenstvo je povinno současně poskytovat veškeré informace, jež si v rámci své pravomoci kontrolní komise vyžádá. Kontrolní komise má právo iniciovat svolání členské schůze, zjistí-li, že pro to jsou dány důvody. Tato iniciativa je pro představenstvo závazná.

2. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, schází se podle potřeby, na základě písemné pozvánky předsedy nebo místopředsedy, minimálně je však povinna vyjádřit se k roční účetní závěrce.

3. Pro rozhodování a hlasování kontrolní komise platí analogicky ustanovení týkající se předsta­venstva.

Část VI.

Hospodaření Družstva

Článek 26

Hospodaření družstva, fondy

1. Hospodaření Družstva se řídí právními předpisy, účetním obdobím Družstva je kalendářní rok.

2. Družstvo vytváří fond oprav na základě rozhodnutí členské schůze, která určuje jeho výši a způsob jeho vytváření pravidelným placením záloh členů družstva, přičemž je povinna zachovat princip, že každý člen družstva je povinen přispět poměrnou částí, která je rovna poměru k velikosti jeho bytu nebo nebytového prostoru k součtu ploch všech velikostí bytů a nebytových prostorů.

3. Nevyčerpaný fond oprav se převádí celý do fondu oprav dalšího roku.

4. Družstvo může vytvářet i jiné fondy, rozhodne-li o jejich zřízení členská schůze, přičemž pro způsob jejich vytváření příspěvky členů družstva platí princip stanovený v odst. 2 tohoto článku.

5. Rozdělení zisku, případně krytí ztráty rozhoduje členská schůze, přičemž čistý zisk, tj. zisk po odvodech daní a poplatků se přednostně použije k dotaci fondu oprav, dále k dotaci dalších fondů, včetně nedělitelného fondu, dále k odměnám členů orgánů družstva.

Článek 27

Nedělitelný fond

Družstvo vytváří nedělitelný fond, jehož povinnost tvorby vznikla přede dnem 1. ledna 2014. Družstvo tak při svém vzniku zřídilo nedělitelný fond ve výši 10%  základního kapitálu. Tento fond Družstvo doplňuje, nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině základního kapitálu Družstva. O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze, nesmí jej však být použito za trvání Družstva k rozdělení mezi členy.

Část VII.

Zrušení družstva

 

Článek 28

1. Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím soudu nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení Družstva rozhoduje členská schůze: Rozhodnutí členské schůze o zrušení Družstva musí být osvědčeno notářským zápisem.

2. Pro zrušení Družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Zrušuje-li se Družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. 

3. Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojují se poměrně.

4. Družstvo zaniká výmazem z veřejného rejstříku.  

Část VIII.

Závěrečná ustanovení

 

Článek 29

1. Dnem nabytí účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti dosavadní stanovy Družstva a ustanovení vnitřních předpisů, která jsou v rozporu s těmito stanovami.

2. Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti Družstva a členů družstva ode dne nabytí těchto stanov. 

3. Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se Družstvo podřizuje ZOK jako celku podle § 777 odst. 5 ZOK. Údaj o tom zapíše Družstvo do obchodního rejstříku.

4. Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze Družstva dne 9.6.2014 jako změny dosavadních stanov a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.